Политика на ПСИБО за обработване на лични данни
 1. Предмет

С настоящата Политика на ПСИБО за обработване на лични данни (Политика/та за поверителност) бихме искали да Ви обясним каква информация събирам на уебсайта си psibo.eu (Уебсайт/ът) и как я използвам. Политикатаза поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от ПСИБО на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

 1. Информация за  администратора на лични данни

ПСИБО ЕООД,наричан по-долу за краткост ПСИБО и/или Администратора, е дружество,регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 207119490,със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Българска морава 54, ет. 2,ап. 8, Тел: 0878824097; e-mail: psiborikova@gmail.com.

 1. Данни, които обработваме

В случай че желаете да се свържете с мен чрез формата, публикувана на Уебсайта и да използвате предлаганите чрез него услуги е необходимо да предоставите някоиВаши лични данни, като име(на) и имейл адрес (и евентуално телефон). Събраната информация се обработва от ПСИБО единствено с цел осъществяване на контакт и комуникация с Вас, в качеството Ви на клиент, включително за договаряне и предоставяне на услугите, които сте поискали.

Не се изисква от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате Уебсайта или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му. Можете да разглеждате страниците на Уебсайта свободно, без да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни.

В случай че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информацияза Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно ПСИБО не носи отговорност за нея.

 1. Цели при обработка на     данните

С оглед мой легитимен интерес:

Използвам събраната информация за осъществяване на комуникация с клиенти, за да осигуря необходимото цялостно обслужване на конкретния клиент; за управление и изпълнение на Ваши заявки за услуги, за изготвяне на предложения и сключване на договори за предоставяне на услуги от ПСИБО; за събиране на дължими суми за ползваните  услуги; осигуряване на техническото обслужване на сайта; уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате от ПСИБО, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми или за да отговоря на подадени от Вас молби, жалби, предложения; изготвяне на агрегирана статистическа информация за моите продажби, услуги, клиенти и др.; за анализ на клиентската история; за установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с моите условия за съответните услуги; за да оценя и измеря ефективността от рекламите ми, както и да Ви предложа рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви; проучвам и анализирам клиентско потребление на Уебсайта, на услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установя основните тенденции, да подобря разбирането за поведението на клиентите и да си сътруднича с трети лица, за да разработя нови услуги за моите клиенти.

 1. Обработване на данните     самостоятелно или чрез трети лица, прехвърляне на данните

5.1. ПСИБО обработва личните Ви данни в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 (Регламента) и Закона за защита на личните данни, самостоятелно или чрез трети лица, обработващи личните данни. В случай че ПСИБО ползва трети лица, които обработват личните Ви данни, то това става чрез възлагане, в което се полагат всички грижи за опазване на личните Ви данни, а ПСИБО остава изцяло отговорно за тяхната защита.

5.2. Личните данни, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели:

5.2.1. Лица обработващи данните по възлагане, от страна на ПСИБО в т.ч.:

а) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти на компанията;

б) компании, които по възлагане поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

в) компании, които осигуряват поддръжка на документалния ни архив.

5.2.2. Лица, обработващи данните от свое име

а) Органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави лични данни по силата на действащото законодателство, като Комисиятаза защита на личните данни, Министерство на вътрешните работи, съдилищата в Република България, органите на следствие и прокуратурата и други органи, отговорни за осигуряване на обществения ред и разследване и разкриване напрестъпления, както и за спазване на регулаторните правила на дейността на ПСИБО.

 1. Изтриване на данните

6.1. По правило, изтривам Вашите лични данни след максимален срок на съхранение от 60 дни.

6.2. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

6.3. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранениена Вашите данни, може да използвам допълнителни механизми за защита, катокриптиране, псевдонимизация и др.

 1. Как защитавам Вашите лични     данни

За осигуряване на адекватна защита на данните, прилагам всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти и др.

Компанията е установила ред за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, които за опазване и обезпечаване сигурността на данните.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение наВашите данни, може да използвам допълнителни механизми за защита като

 1. Защо и как използвам     автоматизирани алгоритми

Не използвам автоматизирани алгоритми за обработка на Вашите данни.

 1. Вашите права, във връзка с     обработване на личните ви данни

9.1. Право на информация: Вие имате право да поискате от мен информация, дали и до каква степен обработвам личните данни.

9.2. Право на корекция: В случай че обработвам непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригирам или допълня.

9.3. Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай че обработвам тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

9.4. Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

а) оспорвате верността на данните за периода, в който трябва да проверим верността им; или

б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрия, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

в) повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правнипретенции; или

г) сте подали възражение за обработването на данните, в очакванена проверка, дали са законни основанията на администратора.

9.5. Право на преносимост на данни: Можете да поискате от мен да предоставя личните данни, които сте поверили на моя грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

а) обработвам данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорнозадължение и

б) обработването се извършва автоматично.

9.6. Право на възражение: В случай че обработвам данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ми предоставени, или съм посочила обработване на данните за мой легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

9.7. Право на жалба: В случай че смятате, че нарушавам българското или европейското законодателство, Ви моля да се свържете с мен за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни. В Република България,компетентният орган е Комисията за защита на личните данни.

 1. Кампании, игри и промоции

На Уебсайта може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които можете да участвате, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook). Използвам предоставената от Вас информация, само в случаите, когато сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществя контакт с Вас.

 1. Компетентни органи за     защита на личните данни:

За жалба имате право да сезирате Комисия за защита на личните данни, (София, 1592, бул. Проф.Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg) в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му  При отказ за достъп до лични данни или корекция на същите, имате право да се обърнете към комисията за съдействие при упражняване на правата.

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. В случай че заявлението се подава по пощата или писмено, без сверяване на документ за самоличност, то заявлението следва да е с нотариална заверка на подписа. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл.15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

 1. Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети отинформация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Използвам „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на използването на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняватникакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта ПСИБО не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага нормативната уредба за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което позволява да подобрявам функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни “бисквитки”

Те дават възможност да съхранявам конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, дава възможност да правя подобрения на Уебсайта, включително да коригирам грешки и да разширявам съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

“Бисквитки” на трета страна

На Уебсайта има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, уебсайтове на партньори на ПСИБО, платформата, на която е хостнат сайтът (Webflow) и др. Възможно е при посещаванетона тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като ПСИБО няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветвам да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на psibo.eu. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятновърху функциите на Уебсайта, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. По-долу ще намерите линкове с препратки към помощна информация в Интернет относно как се извършва контрола на„бисквитки“ в различните видове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определенаинформация.

Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

 1. Актуалност и промени на  Политика за поверителност

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазванена действащото законодателство, актуализирам редовно настоящата Политика заповерителност.

Приканвам Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за поверителност, да бъдете постоянно информирани за това, как се грижа за защитата на личните данни, които събирам.

Тази Политика за поверителност е актуализирана за последен път на 21.11.2022 г.